Stanovy asociace

Asociace pro tepelné zpracování kovů (dále jen Asociace) je nezávislá odborná nepolitická organizace a je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob. Sídlem Asociace je Praha. Asociace je samostatným právním subjektem. Posláním asociace je účelné spojování odborných zájmů v oboru tepelného zpracování kovů se zájmy celospolečenskými, rozvoj tepelného zpracování materiálů a zvýšení odborné úrovně celého oboru. Formy činnosti Asociace jsou: technické semináře, organizace odborných konferencí, přednášky, školení ke zvyšování odborné úrovně. Asociace vydává bulletin s nejrůznějšími informacemi z oboru. Publikovat v bulletinu má právo každý člen Asociace. Asociace navazuje a udržuje organizační i odborné styky s obdobnými asociacemi zahraničními, zejména s Mezinárodní společností tepelného zpracování a povrchových technologií (International Society on Heat Treatment and Surface Treatment Technology). Členem Asociace může být každá organizace, pokud je její činnost slučitelná s posláním Asociace a právním řádem v České republice.

Výkonný výbor je nejvyšším organizačním článkem Asociace, počet jeho členů určuje sjezd.

Prezident a viceprezident jsou oficiálními představiteli Asociace.

Výkonný sekretář Asociace je oficiálním představitelem Asociace, organizuje a řídí činnost výkonného výboru, funkce výkonného sekretáře je placená.

Revizní komise Asociace je kontrolním a revizním orgánem, kontroluje zejména dodržování obecně platných právních předpisů a stanov Asociace.

Sjezd Asociace je nejvyšším orgánem Asociace. Svolává jej prezident nebo výkonný sekretář po dohodě s výkonným výborem, minimálně jednou za dva roky.

Hospodaření Asociace se řídí rozpočtem, který na období kalendářního roku schvaluje výkonný výbor. Příjmy Asociace tvoří: členské příspěvky, příjmy z vlastní odborné činnosti, dotace, subvence a dary cizích subjektů. Výši členských příspěvků a způsob výběru stanoví sjezd. Jménem Asociace jsou oprávněni jednat: prezident, viceprezident a výkonný sekretář Asociace, případně další členové Asociace pověření výkonným výborem. Stanovy mohou být změněny pouze usnesením sjezdu Asociace. O zániku Asociace a majetkovém vypořádání rozhoduje sjezd Asociace nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných delegátů.